• Oznam školskej jedálne

     • Žiaci, ktorí odovzdali ZÁPISNÝ LÍSTOK po 1.9.2022, a tiež nemajú včas zaplatené za STRAVU, nemôžu chodiť na obedy - celý prvý týždeň, kým nebude uhradené a zápisný lístok donesený.

      Vedúca ŠJ

     • Rodičovské konto na EduPage

     • Milí rodičia,

      väčšina z Vás už rodičovské konto má a aktívne ho aj využíva, či už pri prezeraní známok, resp. sledovaní rôznych správ. Ale niektorí toto konto ešte stále nemajú a obrátili sa na nás, aby sme aj im umožnili si to nastaviť. Tak tu sú informácie k zriadeniu si rodičovského konta pre prístup k elektronickej žiackej knižke a ďalším funkciám pre elektronickú komunikáciu so školou.

      PREČO SI VYTVORIŤ KONTO?

      Ako rodič si  nižšie popísaným postupom môžete vytvoriť automaticky samostatné konto, ktoré má nasledujúce výhody:

      · Pokiaľ máte (alebo budete mať) na ZŠ viac ako jedno dieťa, Vaše rodičovské konto Vám umožní vidieť výsledky všetkých detí naraz pod jedným prihlásením. Podmienka je aby ste pri každom dieťati nahlásili rovnakú emailovú adresu.

      · V rodičovskom konte si môžete kedykoľvek bez problémov zmeniť heslo, prípadne aj prihlasovací e-mail

      · V prípade, že budete komunikovať so ZŠ, bude zrejmé, že vystupujete ako rodič a nedôjde k zámene s kontom žiaka

      · Každý rodič (otec aj mama) môže mať samostatné konto. Podmienkou je, že rodič uvedie svoju e-mailovú adresu v údajoch poskytnutých ZŠ. 

      · Rodičovské konto môžete použiť aj v mobilnej aplikácii Edupage

       

      AKO SI VYTVORIŤ KONTO

      Vytvorenie rodičovského konta prebieha automaticky cez stránku školy v nasledujúcich krokoch:

      1. V internetovom prehliadači prejdite na stránku školy na adrese:   https://zsgorazda.edupage.org/ a kliknite na položku „Prihlásenie“, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu

      2. Kliknite na text „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo“ nachádzajúce sa pod tlačidlom „Prihlásiť sa“

      3. Zobrazí sa Vám nové okno pre zadanie e-mailovej adresy pre zaslanie prístupového mena a hesla.

      4. Do položky „Email/Používateľské meno:“ zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli ZŠ

      5. Stlačte „Odoslať“ .

      V prípade, že sa Vám vypíše text „Zadané prihlasovacie meno / email sa nenašlo“, napíšte triednemu učiteľovi, aby do systému zadal Vašu platnú emailovú adresu. Prípadne napíšte požiadavku na skola@zsgorazda.sk. Ak máte v škole viac detí ale ukazuje vám iba niektoré, taktiež napíšte na skola@zsgorazda.sk.

      6. Ak Vaša mailová adresa v systéme zadaná je, tak Vám bude zaslaný overovací e-mail s predmetom „Edupage - Prihlásenie“ POZOR: je možné, že sa tento e-mail bude nachádzať v záložke Nevyžiadaná pošta/Spam.

      7. Kliknite na overovací link, ktorý je uvedený v texte mailu

      8. Otvorí sa Vám okno portálu edupage,org:

      9. Kliknite na položku „Zmeniť heslo

      10. Otvorí sa Vám okno pre nastavenie/zmenu hesla k Vášmu prihlasovaciemu menu:

      11. Vyplňte do oboch položiek nové heslo a kliknite na „Zmeniť heslo

      12. Prihláste sa na stránke https://zsgorazda.edupage.org/ pomocou mena (e-mailová adresa) a hesla (ktoré ste si v predchádzajúcich krokoch zvolili) a používajte výhody rodičovského konta.

     • Letná škola 2022

     • Aj v tomto školskom roku sa na našej škole konala Letná škola. Žiaci si tak mohli prežiť formou zážitkového vyučovania množstvo zábavy, doplniť vedomosti a nadobudnúť nové zručnosti. Tento rok sme navštívili napr. Oravský hrad, Harmaneckú jaskyňu, Budatínsky hrad, Krajskú knižnicu v Žiline, Žilinskú hvezdáreň, Žilinskú univerzitu.

     • Zlatý Amos 2022 želá...

     • Milí žiaci, rodičia i učitelia,

      do nového šk.roka 2022/2023 si spoločne zaželajme veľa síl na zdolanie všetkých prekážok na ceste za vytúženým cieľom. Veľa úspechov a šťastia praje i pani prezidentka Zuzana Čaputová a pán primátor Peter Fiabáne.

     • Vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva platného od 1. septembra 2022  je pri nástupe do školy potrebné predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Žiaci 1. ročníka ako aj noví žiaci si môžu tlačivo stiahnuť tu. Bude samozrejme pripravené aj vo vestibule školy, tak si ho môžu rodičia vypísať priamo v škole 5.9.2022

      Žiaci ostatných ročníkov podavajte prosím vyhlásenie cez Edupage (Žiadosti/Vyhlásenia) najlepšie v nedeľu 4.9.2022.

     • Oznam pre rodičov – DOPRAVNÉ

     • Rodičia, ktorých deti dochádzajú z obce Mojš (od popisného čísla 151 – 350), si môžu

      aj tento školský rok požiadať o preplatenie cestovného. Do 16.9.2022 je potrebné predložiť

      na riaditeľstvo školy žiadosť, kde bude uvedené meno žiaka, trieda a číslo účtu, na ktorý

      bude dopravné vyplatené.

      Prosíme Vás taktiež doložiť potvrdenie zo SAD o výške osobitného cestovného pre žiaka,

      Trasa: Mojš – Žilina, Pri celulózke.

     • Začiatok školského roku 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci, milé deti, oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie nového školského roka
      2022/2023 sa uskutoční v pondelok  5. septembra 2022.

      Prváci pridu do školy 8:15

      Ročníky 2. - 9. o 8:30

      V tento deň nebude pre žiakov ZŠ fungovať ŠKD ani ŠJ.

      Celodenná prevádzka MŠ začne dňa 5.9.2022 a bude zabezpečená pre všetky deti, okrem novoprijatých.

      Z dôvodu ochrany osobných údajov nemôžu byť zoznamy žiakov zverejnené pre verejnosť na internete, preto ponúkame možnosť rodičom prvákov oboznámiť sa s nimi vo vestibule školy najneskôr od 30.8.2022. ​​​​

     • Oznam školskej jedálne

     • Čip na výdaj stravy pre žiakov 1. ročníka dostanú žiaci od triednych učiteliek.

      September 2022 má:

      MŠ - 19 stravných dní pre deti - varíme od 5.9.2022 - pondelok

      19x1,69 EUR = 32,11 EUR

      deti s dotáciou 19x0,39 EUR = 7,41 EUR

      ZŠ - 18 stravných dní pre žiakov - varíme od 6.9.2022 - utorok

      1.st: 18x1,36 EUR = 24,48 EUR

      2.st: 18x1,45 EUR = 26,10 EUR

      Žiaci s dotáciou:

      1.st: 18x0,06 EUR = 1,08 EUR

      2.st: 18x0,15 EUR = 2,70 EUR

      Uvedenú sumu, ktorú je treba zaplatiť na september si môžete zaplatiť aj cez internetbanking, ak poznáte variabilný symbol tak ho uviesť a do poznámky uviesť meno dieťaťa alebo žiaka.

      Číslo účtu ŠJ: SK79 5600 0000 0003 0404 4002

      Vytlačené šeky pre MŠ aj ZŠ budú k dispozícií vo vestibule školy.

      Zápisný lístok pre deti v MŠ a žiakov ZŠ podmienky stravovania je možné si stiahnúť z webovej stránky a vypísaný a podpísaný zákonným zástupcom poslať na email: sj@zsgorazda.sk alebo priniesť do školy. Kto nemá možnosť vytlačiť si zápisný lístok bude k dispozícií vo vestibule školy tiež od 22.8.2022. Zápisné lístky je nutné priniesť najneskôr do 2.9.2022. Bez dovzdaného zápisného lístka nebude možné dieťa alebo žiaka prihlásiť na stravu. Platba za stravu musí byť pripísaná na účte ŠJ najneskôr do 31.8.2022, inak dieťa nebude prihlásené na stravu až do uhradenia sumy. V prípade platenia poštovou poukážkou je nutné platbu oznámiť minimálne emailom.

      Prihlasovanie na strava.cz je momentálne pre upgrade softvéru nemožné. Od septembra bude funkčné Ďakujem za pochopenie.

      Tlačivo zápisný lístok:

      Zapisny_listok_prihlaska.doc

      Zapisny_listok_prihlaska.pdf

     • Dotácia na stravovanie od 01.07.2022

     • informácie pre rodičov

      Od 1. júla 2022 vstupuje do platnosti zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa upravujú podmienky na získanie dotácie na stravovanie.

      Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravovanie“) možno získať na:


      -   dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

      Ak ste poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo žijete v domácnosti, ktorej príjem je na hranici životného minima – po prepočítaní príjmu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „ÚPSVaR“) môžete poberať dotáciu na stravu (prepočítať príjem domácnosti je potrebné ísť od 11.07.2022, aby Vám dotácia na stravovanie mohla byť priznaná na I. polrok šk. roka 2022/2023). Skutočnosť, že ste poberateľov dávky v hmotnej núdzi alebo príjem vašej domácnosť je na hranici životného minima, oznámite  v termíne do 3.8.2022 na riaditeľstve školy.

      Ak sa zamestnáte, oznámite túto skutočnosť škole - v tomto prípade môžete poberať dotáciu na stravu do skončenia školského polroka, v ktorom ste poberali dávku v hmotnej núdzi alebo váš príjem bol najviac vo výške životného minima. Následne bude dotácia zrušená.

      Ak sa počas roka dostanete do situácie, kedy začnete poberať dávku v hmotnej núdzi alebo príjem vašej domácnosti bude najviac vo výške životného minima, oznámite túto skutočnosť škole  a po potvrdení z ÚPSVaR-u, bude mať vaše dieťa nárok na dotáciu na stravovanie


      -   dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti na základe podpísaného čestného vyhlásenia

      Dotáciu na stravovanie na základe čestného vyhlásenia o nepoberaní daňového bonusu môžu získať len predškoláci a žiaci ZŠ.


      Deti, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku – nie je možné súbežné poberanie daňového bonusu a dotácie na stravovanie.

      Ak nepoberáte daňový bonus (nepracujete), vypíšete čestné vyhlásenie o nepoberaní daňového bonusu, na základe ktorého Vám bude priznaná dotácia na stravu. Čestné vyhlásenie prinesiete do riaditeľne školy v termíne od 12.7.2022 – do 3.8.2022

      Ak sa zamestnáte a vznikne Vám nárok na daňový bonus, túto skutočnosť urýchlene oznámite v jedálni a riaditeľovi školy, ktorý zruší poberanie dotácie na stravovanie a stravu v školskej jedálni si budete platiť.

      Ak počas roka stratíte nárok na daňový bonus, túto skutočnosť oznámite škole – vedúcej školskej jedálne a na základe čestného vyhlásenia bude vaše dieťa poberať dotáciu na stravu.


      Deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku – je možné súbežné poberanie daňového bonusu a dotácie na stravovanie od nasledujúceho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov.

      Ak vaše dieťa dovŕšilo 15 rokov pred 31.08.2022 – oznámite škole a vedúcej školskej jedálne, že máte záujem o stravovanie s využitím dotácie  

      Ak vaše dieťa dovŕši 15 rokov počas školského roka – v mesiaci, v ktorom má dieťa narodeniny oznámite škole, v jedálni (ak sa doteraz vaše dieťa nestravovalo), že máte záujem poberať dotáciu na stravu a od nasledujúceho mesiaca mu bude poskytnutá


       Druhy daňových bonusov od 01.07.2022 (po splnení podmienok):

      • Na dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 15 rokov veku vo výške 70,00 €
      • Na dieťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku  vo výške 40,00 €

      Upozornenie: Pre rodičov detí, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku a pracujú, je výhodnejšie poberať daňový bonus, ktorý má vyššiu  hodnotu ako dotácia na stravovanie. Ak pracujete, uistite sa, že poberáte daňový bonus - stravu v školskej jedálni si budete platiť.

      Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed.

      Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia a formulár na posúdenie príjmu bude k dispozícii na stránke školy, prípadne na riaditeľstve školy.

      V prípade akýchkoľvek nejasností komunikujte so školou, aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam a komplikáciám.

      Čestné vyhlásenie k stiahnutiu tu.

     • Einstein Teen

     • Žiaci našej školy Kristína Babčaníková 9.A , Michal Kovačik 8.A a Dominika Kovačiková 7.A v anglickej vedomostnej súťaži Enstein Teen získali krásne tretie miesto . Blahoželáme ! :)

      V mesiaci jún sa žiaci našj školy zúčastnili vedmostnej súťaže v anglickom jazyku zameranej na všeobecné vedomosti z oblasti anglického jazyka, dejepisu, geografie, ale i fyziky, či matematiky. V konkurencii 15 žilinských základných škôl obsadili krásne tretie miesto  s rovnakým počtom bodov ako víťaz , pričom nás len pár sekúnd delilo od konečného prvého miesta. Za úžasnú reprezentaciu školy im ďakujeme. 

     • VIEME VČAS ZAREAGOVAŤ?

     • Posledné dni v klube sme sa zamerali na prevenciu úrazov a následne aj ich ošetrenie, poprípade poskytnutie prvej pomoci. Blíži sa leto, prázdniny. V tomto období je zvýšené riziko úrazov, úpalov a dehydratácia nášho tela. Sme menej obozretní, sme viac "rozšantení" a tým rýchlejšie podceníme starostlivosť o naše zdravie.

      Porozprávali sme sa o najčastejších úrazov, ako ich my dokážeme ošetriť, a čo by sme robili, keby sme našli človeka, ktorý nejaví známky života. Pozreli sme si aj videá na YouTube, kde sú uverejnené rôzne simulované situácie, ktoré nám priblížili možnosti poskytnutia prvej pomoci. 

      Na Slovensku, ako aj po celom svete je organizácia Slovenský Červený kríž. Priblížili sme si jeho činnosť, význam a jeho dôležitosť pri rôznych nešťastiach, živelných pohromách, ako aj humanitárnej pomoci ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. V Žiline máme Územný spolok a v okolitých dedinách sú miestne spolky. Všetky medzi sebou spolupracujú a vytvárajú tak silnú komunitu na pomoc ľuďom.

       

      Prajeme si, nech je leto pre nás čas oddychu, relaxu, primeraného slniečka. Vychutnajme si spoločné dni. Je jedno, pri akej príležitosti. Dôležité je nájsť si čas na seba a byť spolu. Dávajme si na seba pozor, buďme opatrní a aj ohľaduplní. A hlavne... NEZABÚDAJME NA PITNÝ REŽIM!!!

      Všetkým krásne leto, plné krásnych zážitkov  prajú žiaci 6. oddelenia ŠKD a Katka.

     • Ukončenie školského roka

     • Odovzdávanie vysvedčení.

      Príchod žiakov do školy.

      1. stupeň o 8:00 hod.

      2. stupeň o 9:00 hod.

      Obedy sa budú vydávať od 9:45 do 13:00 hod.

     • Gorazďáci z 3.A opäť reprezentujú svoju školu

     •   Pri príležitosti slávnostného otvorenia novovybudovaného Atletického štadióna zorganizovala Žilinská univerzita Beh olympijského dňa 2022. Zúčastnili sa ho aj naši tretiaci. 

          Všetci zúčastnení podali skvelé výkony, za ktoré im patrí obrovské poďakovanie. 

        Osobitne by sme chceli pogratulovať EVIČKE BÍLEŠOVEJ a RIŠKOVI KEKELYMU. Vo svojej kategórii získali ZLATÚ MEDAILU a krásne 4. miesto.

          Tretiaci, robíte nám veľkú radosť! 

       

     • Staromestské slávnosti - Gorazďáci z 3.A

     •     Po dvojročnej prestávke sa na žilinské námestie opäť vrátili Staromestské slávnosti. 26. ročník tohto obľúbeného žilinského podujatia priniesol  tri dni skvelej hudby a jedinečnej zábavy. Aj naši tretiaci prispeli svojím programom k výbornej atmosfére. Vystúpenie si naozaj užili a ukázali svoju šikovnosť a zanietenosť.

          A ako sa im darilo? Môžete si pozrieť v našom videu.

       

       

     • NÁŠ TOBIÁŠKO

     • Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline mal dňa 4.6.2022 Deň otvorených dverí. Pri tejto príležitosti sa rozhodli zorganizovať výtvarnú súťaž na tému "Nakresli svoje obľúbené miesto v našom kraji."

      6. oddelenie ŠKD sa samozrejme chytilo šance a využilo túto príležitosť. Najskôr sme si so žiakmi ukázali na mape hranice nášho kraja. Porozprávali sme sa o miestach, ktoré navštívili a následne ich potom zväčnili na výkresy. Zistili sme, že možnosti navštevovania krásnych miest v našom kraji je veľmi veľa. Tie, pre nás NAJ sme odporučili aj našim kamarátom. Na leto krásne tipy na výlety. 

      Včera sme zažili milé prekvapenie, keď pán riaditeľ prišiel odovzdať jednu z výhier aj nášmu žiakovi Tobiáškovi Zaťkovi z 2.B triedy. Touto cestou mu všetci gratulujeme a úprimne sa tešíme z jeho výhry. Je to aj povzbudenie pre ostatných žiakov, zapájať sa do súťaží, kvízov a ďalších možných výziev a projektov.

      Tešíme sa z takých a podobných súťaží, pri ktorých môžeme rozvíjať svoj talent. Žiaci 6. oddelenia ŠKD a Katka

      "Ak chcete vyhrať,

      musíte mať talent a túžbu.

      Avšak túžba je

      na prvom mieste."

      (Sam Snead)

     • Turistický krúžok- Cyklovýlet

     •      Rodina a priatelia sú skryté poklady. Wanda Hope Carte

          15.máj, deň, ktorý je venovaný našim mamičkám, oteckom, babičkám, deduškom, súrodencom a všetkým, ktorých veľmi ľúbime- NAŠEJ RODINE .

            A my sme sa rozhodli stráviť tento sviatočný deň spoločne

       

          Navštívili sme záhrady Budatínského hradu. Práve tu Žilinský samosprávny kraj pripravil ďalší ročník najväčšieho podujatia pre rodiny. Keďže nám príroda dopriala krásne, slnečné počasie, vybrali sme sa na bicykloch. Vďaka našim skvelým rodičom a vzornému správaniu detí sme sa bezpečne dostali do cieľa. V parku oblečenom do sviatočného šatu na nás už čakal bohatý program. Absolvovali sme tvorivé dielne a workshopy. Za splnené úlohy deti získali pečiatky a na záver sladkú odmenu. Navštívili sme tiež zážitkovú zónu. Úsmev na tvárach nám vyčarovala cirkusová show.

            Prežili sme spolu slnečné popoludnie plné zábavy, smiechu a radosti. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu.

     • Oznam - Rozhodnutia o prijatí do MŠ 2022/2023

     • Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ od školského roka 2022/2023 si môžu zákonní zástupcovia osobne prevziať v dňoch:

      23.6.2022 od 13:00 hod. do 17:00 hod.

      24.6.2022 od 6:30 hod. do 12:00 hod.

      27.6.2022 od 8:00 hod. do 16:30 hod.

     • OZNAM ŠJ

     • Stravu na 27.6. až 30.6.2022 je možné odhásiť najneskôr do piatku 24.6.2022 do 12:00 hod. z dôvodu nulovania skladových zásob.

      Vo štvrtok 30.6.2022 sa budú obedy vydávať od 10:00 do 13:00 hod.

      vedúca ŠJ