• Nadpis

    • Informácie o spracúvaní osobných údajov

      

     Prevádzkovateľ: Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina

     zastúpený: Mgr. Jozef Englárt, riaditeľom školy

     IČO: 37813064

     (ďalej len „prevádzkovateľ“)

      

     je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon  NR SR č. 18/2018 Z. z.“).

      

     Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ  spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

      

     V zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

     a)       účele spracúvania osobných údajov,

     b)       kategórii spracúvaných osobných údajov,

     c)       identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

     d)       dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

     e)       práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

     f)        práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,  

     g)       zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

     h)    existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

      

     Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

      

     Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

      

     Sprostredkovateľmi spoločnosti pri spracúvaní osobných údajov sú tieto subjekty:

     Obchodné meno

     Sídlo spoločnosti

     IČO

      

     aSc Applied Software Consultants s.r.o.

     Svoradova 7, 81103 Bratislava

     31361161

     zmluva

     Mestský úrad Žilina 

     Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

     00321796

     /zriaďovateľ/

     Verejná informačná služba, spol. s r.o.

     J. Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš

     36006912

     zmluva

       

     Zodpovedná osoba

     V zmysle § 44 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ určil

     zodpovednú osobu:  Mgr. Zuzana Murínová

     ktorá

     a)     poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,

     b)     monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,

     c)     poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,

     d)     spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,

     e)     plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.

      

     Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.

      

     Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne:

     osobne: kancelária zástupcu, Ulica sv. Gorazda 1, 01008 Žilina  v  pondelok v čase od 7,30 – 14,00 hod.

     telefonicky: +421 41 5656878

     elektronickou poštou: murinova@zsgorazda.sk

      

     Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom.