• Prosím rodičov aby posielali 25€ na stravu na účet ŠJ SK79 5600 0000 0003 0404 4002.

    Prípadne si prídite vyzdvihnúť šek do vestibulu školy.

    Do správy pre adresáta napíšte meno a priezvisko dieťaťa a triedu pre šk.rok 2020/2021.    VÁŽENÍ RODIČIA žiakov ZŠ

    V záujme stravovania svojich detí VYPLŇTE ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA a odovzdajte ho ved. ŠJ  NAJNESKÔR do 31.07.2020 žiaci ZŠ - 1. aj 2.stupeň - platia zálohovú platbu 25,- €, ak táto klesne pod 6,- €, treba zaplatiť ďalších 25,- €. Túto sumu je potrebné uhradiť" do 25.08.2020 !!!

    PROSÍM o DODRŽANIE tohto termínu, pokiaľ nebude mat" žiak uhradenú stravu do tohto dátumu + NEDOPLATKY za predchádzajúce obdobie, NEBUDE SA MU PODÁVAŤ STRAVA za mesiac 09/2020, kým neprídu PENIAZE NA účet ŠJ !!!

     

    Preplatky za odhlásenú stravu sa budú vracať 1x ročne, počas let. mesiacov - júl, august :

    - pre deti MŠ - mimo jej prevádzky

    - pre žiakov ZŠ - počas letných prázdnin

    - pre žiakov 9.roč. / už končiacim v ZŠ / sa vráti celá suma preplatkov počas let. prázdnin. Vracať sa bude celá preplatková suma, mimo sumy 0,10,-€. Táto sa ponechá na konte stravníka kvôli jeho „viditeľnosti" v zozname stravníkov. (Viac info vo Vnútornom poriadku ŠJ).

     


    • Odhlasovanie obedov platí pre žiakov ZŠ

    • Odhlasuje sa deň vopred, t.j. predchádzajúci výdajný deň (deň kedy sa naposledy vydávala strava) do 13:30 hod.

     Predchádzajúci výdajný deň je spravidla predošlý deň pred dňom odhlásenia avšak v prípade pondelka je to piatok.

     Odhlasovanie obedov možno teda vykonať nasledovne:

     1. emailom na obedy@zsgorazda.sk
     2. volajte na číslo 041/5656878 (škola)
     3. osobne v kancelárií v škole (nie v kuchyni)
     4. odhlásiť obed na stránke edupage alebo aplikácii edupage (môže sa iba odhlasovať a môže to urobiť iba rodič zo svojho konta)
     5. v prípade ak chcete prihlásiť omylom odhlásený obed, využite prvé dve možnosti

     

    • OBEDY  SA  VYDÁVAJÚ   A  KONZUMUJÚ LEN V ŠKOLSKEJ  JEDÁLNI od 11,30  - 14,00 hod.

     Do obedára je možné vydať stravu iba výnimočne v prípade ochorenia - prvý deň (rodič obed hradí v plnej výške).

     Dieťa  bude  prihlásené  na  stravu  iba  v  prípade odovzdania podpísaného  zápisného lístka  a  pripísanej  platby  za stravné na účet ŠJ.  

     Zálohovú platbu za stravné (náklady na nákup potravín a režijné náklady) v sume 25,00 € zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zaplatí do 20. dňa v mesiaci august. Ak sa výška zálohovej platby zníži na 6,00 €, bude zákonný zástupca upozornený na jej doplatenie.

     Za včas neodhlásenú  stravu  bude  zálohová platba znížená v plnej výške (t.j. o náklady na nákup potravín a režijné náklady/deň) 

      

     Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,20 € podľa osobitného predpisu (v zmysle § 4 ods. 6 novely zákona 544/2010) iba v prípade, ak sa žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.