• V Základnej škole sv. Gorazda úspešnejší

    •  

     Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina

     realizuje projekt s názvom:

     V Základnej škole sv. Gorazda úspešnejší

      

      

      

     Kód projektu: 312011H490                         

      

     Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt                    

     Trvanie projektu: 02/2018 – 01/2021    

      

     Oprávnené výdavky: 62 280,00 EUR

     Výška NFP: 59 166,00 EUR

     Výška spolufinancovania: 3 114,00 EUR

      

     Cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

      

     „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

     www.employment.gov.sk

     www.esf.gov.sk

     www.minedu.gov.sk