• ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

     •  na školský rok 2020/2021 bude prebiehať v dňoch

      11.5.2020 – 15.5.2020

      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie a na základe odporúčania komunikovať elektronickou formou v čase trvania preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu  riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline oznamuje zákonným zástupcom možnosť zaslať žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie formou online žiadosti https://forms.gle/xrDHau2Sde1sZK337

      Vyplnené tlačivo bude potrebné vytlačiť, podpísať zákonnými zástupcami dieťaťa a poslať naskenované (prípadne odfotografované) e-mailom na adresu školy: emilia.hanova@zsgorazda.sk

      Vyplnenú žiadosť je možné  poslať aj elektronickou schránkou alebo poštou na adresu školy.

      V nevyhnutných prípadoch sa bude dať vyplnenú žiadosť doručiť do školy  aj osobne v čase od 8:00hod do 16:00 hod.


      Tlačivo k stiahnutiu ziadost-MS.doc

      Pri osobnej návšteve si prineste vlastné pero.

       Pri osobnom podávaní je potrebné rešpektovať:

      • priestorové možností materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení,
      • termín a čas osobného preberania  žiadosti

      Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať pri zaslaní resp. podávaní žiadosti.

      Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

      V prípade, že  pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

      Informáciu o preberaní, zasielaní rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zverejní materská škola na webovej  stránke a budove školy koncom mesiaca máj.

       Kritéria pre prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie:

      • 5 ročné deti rok pred vstupom do ZŠ,
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou dochádzkou,
      • deti, ktoré dovŕšili 3 roky

       

      V prípade zvýšeného záujmu o MŠ budú uprednostnené:

      • deti, ktorých súrodenec už navštevuje tunajšiu MŠ
      • deti s trvalým pobytom na území mesta Žilina
      • deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

       

      Kontakt: telefón : 041/5253779                 

     • Oznam materskej školy

     • V dňoch 11.5.2020 – 15.5.2020 bude možné si prísť vyzdvihnúť veci vaších detí zo skriniek. Osobne v čase od 8:00hod do 16:00 hod.

      Je potrebné rešpektovať priestorové možností materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení.

     • Svetový rekord s 3. B

     • Deň Zeme žiaci  3. B s ich súrodencami z 1. A, 1. B a 1. C oslávili aktívnym zapojením sa do pokusu o svetový rekord v online cvičení. Rekordu sa zúčastnil takmer celý svet. Cvičenie sme si užívali spolu s Poľskom, Nemeckom, Litvou, Írskom... Do aktivity sa zapojilo takmer 12 tisíc ľudí. Mali sme skvelý zážitok a dobrý pocit, že sme prispeli k svetovému rekordu.

     • Deň Zeme 1.A

     •  

       

      Ahojte, kamaráti, 

      opäť by sme Vás chceli pozdraviť z domáceho učenia a  zároveň Vám pripomenúť jeden z dôležitých dní pre našu Zem. Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. 

      Je potrebné, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že jej zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. A preto sme sa aj my rozhodli prispieť k ochrane našej planéty. Veríme, že Vás budeme inšpirovať a že sa k nám radi pridáte.

      Vaši kamaráti z 1.A

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020 sa zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020, že:

      • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
      • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
      • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020,
      • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021 sa uskutoční:

      15. apríla 2020 (streda) 

      16. apríla 2020 (štvrtok) 

      17. apríla 2020 (piatok) 

      Zápis sa bude konať bez osobnej prítomnosti detí.

      Rodič sa nemusí v termíne zápisu dostaviť do školy osobne. Stačí poslať elektronickú prihlášku najneskôr do 17. 04. 2020 do 20.00 h. Po odoslaní formuláru ho treba vytlačiť a podpísať. Nie je potrebné nosiť ho do školy teraz. Stačí ho doniesť do školy na overenie poskytnutých údajov po skončení prerušenia vyučovania. Ak rodič nemá možnosť prihlášku vytlačiť, bude vytlačená v škole, keď sa rodič dostaví na overenie údajov.

      Ak rodič nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku (alebo nechce), môže sa v termíne zápisu dostaviť do školy osobne, kde vyplní papierovú žiadosť o zápis dieťaťa. V takom prípade žiadame rodičov, aby si doniesli vlastné pero. Počas zápisu 15. – 17. apríla 2020 nebude prebiehať overovanie údajov (nebude kontrola občianskych preukazov rodičov ani rodných listov detí). Vo vestinule školy sú pripravené prázdne tlačivá. Po ich vyplnení (to môžte urobiť aj v pohodlí domova) prosím toto vhoďte do schránky školy.

      Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Termín a podmienky budú zverejnené.

      Ďalšie informácie k zápisu detí do prvého ročníka budeme aktualizovať podľa usmernení zriaďovateľa.

     • Pozdrav z 1.A

     • "Priateľstvo je súčasť ľudského šťastia," túto peknú a pravdivú myšlienku vyriekol český herec, dramatik a spisovateľ Jan Werich. 

      Aj napriek tomu, že sme šťastní, chýbate nám, Vy, kamaráti naši. A preto sme sa rozhodli pozdraviť Vás aspoň takto na diaľku. 

      V súčasnej neľahkej dobe najviac zo všetkého potrebujeme veľa, veľa zdravia, blízku rodinu a Vás, priateľov. 

      A keďže sme teraz stále doma, určite trávite s mamičkami dosť času v kuchyni pri príprave rôznych dobrôt. Ak by Vám došli nápady, čo chutné si uvariť, posielame Vám niekoľko našich obľúbených receptov. Veríme, že si pochutnáte rovnako ako my. Dobrú chuť.

      Vaši kamaráti z 1.A.

      https://youtu.be/BHt1iTtV52c

      Oblasť príloh

      Zobraziť ukážku videa YouTube Muffiny od Matusa

       

      Muffiny od Matusa

     • Oznam pre rodičov deviatakov a piatakov

     •   Vážení rodičia, vzhľadom na súčasnú situáciu sa termín podania prihlášok na SŠ a osemročné gymnáziá posúva na 15.5.2020. Prihlášky Vám nemusí potrvdiť pediater, preto ich budete podpisovať len Vy, zákonní zástupcovia, a dieťa. Z toho dôvodu si Vás budem od 4.5. volať jednotlivo na kontrolu a podpis prihlášok. Tie následne odošle škola. Ak máte ešte nejaké potvrdenia o umiestnení Vášho dieťaťa v súťažiach, kontaktujte ma, prosím, aby som to mohla uviesť do prihlášky.

                    Mgr. Jana Ratajová

                    výchovná poradkyňa