• Dotácia na stravovanie od 01.07.2022

     • informácie pre rodičov

      Od 1. júla 2022 vstupuje do platnosti zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa upravujú podmienky na získanie dotácie na stravovanie.

      Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravovanie“) možno získať na:


      -   dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

      Ak ste poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo žijete v domácnosti, ktorej príjem je na hranici životného minima – po prepočítaní príjmu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „ÚPSVaR“) môžete poberať dotáciu na stravu (prepočítať príjem domácnosti je potrebné ísť od 11.07.2022, aby Vám dotácia na stravovanie mohla byť priznaná na I. polrok šk. roka 2022/2023). Skutočnosť, že ste poberateľov dávky v hmotnej núdzi alebo príjem vašej domácnosť je na hranici životného minima, oznámite  v termíne do 3.8.2022 na riaditeľstve školy.

      Ak sa zamestnáte, oznámite túto skutočnosť škole - v tomto prípade môžete poberať dotáciu na stravu do skončenia školského polroka, v ktorom ste poberali dávku v hmotnej núdzi alebo váš príjem bol najviac vo výške životného minima. Následne bude dotácia zrušená.

      Ak sa počas roka dostanete do situácie, kedy začnete poberať dávku v hmotnej núdzi alebo príjem vašej domácnosti bude najviac vo výške životného minima, oznámite túto skutočnosť škole  a po potvrdení z ÚPSVaR-u, bude mať vaše dieťa nárok na dotáciu na stravovanie


      -   dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti na základe podpísaného čestného vyhlásenia

      Dotáciu na stravovanie na základe čestného vyhlásenia o nepoberaní daňového bonusu môžu získať len predškoláci a žiaci ZŠ.


      Deti, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku – nie je možné súbežné poberanie daňového bonusu a dotácie na stravovanie.

      Ak nepoberáte daňový bonus (nepracujete), vypíšete čestné vyhlásenie o nepoberaní daňového bonusu, na základe ktorého Vám bude priznaná dotácia na stravu. Čestné vyhlásenie prinesiete do riaditeľne školy v termíne od 12.7.2022 – do 3.8.2022

      Ak sa zamestnáte a vznikne Vám nárok na daňový bonus, túto skutočnosť urýchlene oznámite v jedálni a riaditeľovi školy, ktorý zruší poberanie dotácie na stravovanie a stravu v školskej jedálni si budete platiť.

      Ak počas roka stratíte nárok na daňový bonus, túto skutočnosť oznámite škole – vedúcej školskej jedálne a na základe čestného vyhlásenia bude vaše dieťa poberať dotáciu na stravu.


      Deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku – je možné súbežné poberanie daňového bonusu a dotácie na stravovanie od nasledujúceho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov.

      Ak vaše dieťa dovŕšilo 15 rokov pred 31.08.2022 – oznámite škole a vedúcej školskej jedálne, že máte záujem o stravovanie s využitím dotácie  

      Ak vaše dieťa dovŕši 15 rokov počas školského roka – v mesiaci, v ktorom má dieťa narodeniny oznámite škole, v jedálni (ak sa doteraz vaše dieťa nestravovalo), že máte záujem poberať dotáciu na stravu a od nasledujúceho mesiaca mu bude poskytnutá


       Druhy daňových bonusov od 01.07.2022 (po splnení podmienok):

      • Na dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 15 rokov veku vo výške 70,00 €
      • Na dieťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku  vo výške 40,00 €

      Upozornenie: Pre rodičov detí, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku a pracujú, je výhodnejšie poberať daňový bonus, ktorý má vyššiu  hodnotu ako dotácia na stravovanie. Ak pracujete, uistite sa, že poberáte daňový bonus - stravu v školskej jedálni si budete platiť.

      Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed.

      Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia a formulár na posúdenie príjmu bude k dispozícii na stránke školy, prípadne na riaditeľstve školy.

      V prípade akýchkoľvek nejasností komunikujte so školou, aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam a komplikáciám.

      Čestné vyhlásenie k stiahnutiu tu.