• ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022 bude prebiehať od 12. mája do 14. mája 2021. V uvedenom termíne si môže zákonný zástupca podať žiadosť osobne alebo elektronicky, prípadne poštou na tlačive, ktoré si môžete stiahnuť TU (žiadosť do MŠ)

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný materskej škole doručiť písomnú žiadosť spolu s  potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k  žiadosti a k potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Kritéria prijatia:

      Prednostne sa budú prijímať

      - deti, ktoré nastupujú na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad povinnej školskej dochádzky),

      -  deti, ktoré dovŕšili 3 roky do 31.8.

      V prípade zvýšeného záujmu o MŠ budú uprednostnené:

      -   deti, ktorých súrodenec už navštevuje tunajšiu MŠ

      -   deti s trvalým pobytom na území mesta Žilina

      -   deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

      Rodič môže podať žiadosť osobne (od 7:00 do 16:00), poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom emilia.hanova@zsgorazda.sk alebo prostredníctvom online formulára. 

      Link na formulár  https://forms.gle/4gED5vmNaufFNoF66

      Od 1. septembra 2021 je predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti povinné.


     • "Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný." Seneca

     • Ani našim deťúrencom z 2.A nie je ľahostajný osud  našej planéty, prírody, nášho okolia. Už tradične si 22.apríla pripomíname Deň Zeme. Aj tento rok sme si uctili našu krásnu Zem rôznymi aktivitami.

          

      Ešte počas dištančného vzdelávania sa naša trieda zapojila do kampane za čistotu v našom meste, ktorú každoročne usporadúva organizácia Eko Friendly. Naši usilovní druháci sa spolu so svojimi rodičmi a súrodencami pustili do čistenia svojho okolia. Kde všade boli a čo všetko urobili pre našu prírodu, sa dočítate v ich projektoch, ktoré si môžete pozrieť v galérii.

           V ďalších aktivitách sme pokračovali už spoločne v škole. Vyrobili sme si plagát. Denne nám pripomína, ako správne separovať odpad. Už vieme, čo všetko sa dá recyklovať. Dozvedeli sme sa napríklad aj to, že zo 670 hliníkových plechoviek sa môže vyrobiť rám na bicykel.

            Asi najviac sa však deťom páčilo presádzanie kvietkov, ktoré máme v triede.

            Veríme, že sme Vás našimi aktivitami inšpirovali a radi sa k nám pridáte aj Vy. Je potrebné, aby sme si všetci čoraz hlbšie uvedomovali, že zdroje našej Zeme nie sú nevyčerpateľné. Rovnováha všetkého živého je vzácna, obdivuhodná, no zároveň veľmi krehká.

     • Deň Zeme v ŠKD

     • Dňa 22.4.2021 sme aj my, 2. oddelenie ŠKD (1.B, 1.C) oslávili deň Zeme. Našu planétu Zem si vážime a chceme pre ňu, aby bola zdravá. Zdravá pre nás všetkých. Spoločne sme tvorili, vyrábali. Porozprávali sme sa, ako by sme našu planétu mali ochraňovať, ako sa o ňu starať, a ako zodpovedne pristupovať k udržiavaniu čistého životného prostredia. Snažiť sa triediť odpad, recyklovať odpad, naučiť sa používať staršie veci tým, že ich zbytočne nevyhadzujeme. Môžeme ich darovať, upraviť, prerobiť, renovovať. Aj toto všetko prispeje k ochrane životného prostredia. K ochrane našej planéty Zem. 

                                                                                                    P. vychovávateľka KATKA

     • Rodičovské konto na edupage

     • Vážení rodičia!

      Pokiaľ niekto z Vás nemá rodičovské konto, urýchlene kontaktujte triedneho učiteľa vášho dieťaťa, nakoľko rodičovské konto je veľmi doležité. 

     • Zápis do materskej školy

     • Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022 bude prebiehať od 12. do 14. mája 2021. V uvedenom termíne si môže zákonný zástupca podať žiadosť elektronicky alebo osobne, poštou na tlačive, ktoré si môžete stiahnuť na stránke školy. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný materskej škole doručiť písomnú žiadosť spolu s  potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k  žiadosti a k potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Kritéria prijatia:

      1. Prednostne sa budú prijímať deti, ktoré nastupujú na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad povinnej školskej dochádzky). 
      2. Deti, ktoré dovŕšili 3 roky do 31.8.

      V prípade zvýšeného záujmu o MŠ budú uprednostnené:

      1. deti, ktorých súrodenec už navštevuje tunajšiu MŠ
      2. deti s trvalým pobytom na území mesta Žilina
      3. deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

      Rodič môže podať žiadosť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom online formulára, ktorý bude sprístupnený na webovej stránke konkrétnej materskej školy 12. mája.

      Od 1. septembra 2021 je predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti povinné.

     • Prerušenie prevádzky ZŠ a MŠ dňa 12.4.2021

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO dňa 12.4.2021

      Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina,  podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

      udeľuje žiakom 1. stupňa a deťom MŠ dňa 12.4.2021 riaditeľské voľno

      z prevádzkových dôvodov (prerušenie dodávky elektrickej energie). Nebude v prevádzke ZŠ, MŠ, ŠKD ani kuchyňa. Vyučovanie bude na 1 stupni pokračovať od utorka 13.4.2021. Vyučovanie na druhom stupni prebieha naďalej dištančne.

     • NEMÁŠ PERO? PÍŠ KLINCOM!

     • Naši malí chemici zo 4. B si vyskúšali, že aj hrdzavým klincom sa dá písať a maľovať. Výtvarnú výchovu zamenili za domáce laboratórium a vytvorili si vlastnú farbu - vlastný ATRAMENT. Pomohli im železné klince, hrdza, čierny čaj a ocot. Celý pokus pozorne sledovali (aj pomocou mikroskopu) a zaznamenávali. Nakoniec namaľovali "hrdzavé" obrázky.

      Pozorovanie pod mikroskopom

      Takto sme skúmali

      Čo sa podarilo namaľovať

     • Marec MESIAC KNIHY v 2.A

     • Už tradične mesiac marec spájame  nielen s príchodom jari, obdobím, kedy sa príroda prebúdza k životu, ale aj s knihou, neutíchajúcim zdrojom vedomostí, informácií a relaxu. Kniha je neodmysliteľným spoločníkom nielen pre nás dospelých, ale aj tých najmenších. 

            Aj preto sme sa práve tento mesiac rozhodli upriamiť pozornosť našich šikovných druhákov na knihu v podobe rôznych aktivít.

            Nechali sme sa  inšpirovať krásnym citátom od Marca Tullia Cicera „Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše.“

       Zriadili sme si  "Knižný domček", do ktorého sme si priniesli naše najobľúbenejšie knižky. 

               Pokračovali sme na hodinách slovenského jazyka. Dozvedeli sme sa, prečo sa stal práve marec mesiacom knihy. Predstavili sme si najzaujímavejšie prečítané príbehy. Počas čitateľského maratónu sa deťom podarilo za jednu vyučovaciu hodinu spoločnými silami prečítať 56 strán. Samozrejme, nemohol chýbať súťažno- zábavný kvíz, na ktorom sme sa popasovali s otázkami z literatúry.

          Aj tentokrát žiaci prejavili svoju tvorivosť a fantáziu. Na hodinách výtvarnej výchovy si navrhovali a zhotovovali obaly na vlastné knižky.

          Veríme, že sme vás našimi aktivitami inšpirovali a aj  pre Vás bude literatúra priateľom na chvíle oddychu.

      Veď práve kniha je základom poznania, učiteľkou vekov a vládcom kráľovstva ducha.