• Prevádzka materskej školy od 6.4.2021 a základnej školy od 7.4.2021

     • S účinnosťou od 6.4.2021 pre MŠ a od 7.4.2021 pre ZŠ. zrušil náš zriaďovateľ svoje rozhodnutie o mimoriadnom obmedzení prevádzky materskej školy a prerušení prezenčného vyučovania základnej školy z 11.3.2021 platné od 15.3.2021. Materská škola by mala byť otvorená pre všetky deti pracujúcich rodičov. Zároveň ale stále zatiaľ do 11.4.2021 platí rozhodnutie ministra školstva zo dňa 2.3.2021, že MŠ bude prednostne určené pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Základná škola bude otvorená po prázdninách od 7.4.2021 v znení rozhodnutia ministra. Základná škola bude fungovať tak ako pred zatvorením školy zriaďovateľom, pred 15.3.2021.

      Prítomnosť dieťaťa v MŠ od 6.4.2021 prosíme nahlásiť do štvrtka 1.4.2021 do 11:00 mailom: emilia.hanova@zsgorazda.sk. alebo na t.č.: 041/5253779, 0903566774.

     • Spomienky našich nadaných štvrtákov

     • Naši štvrtáci sú veľmi usilovní. Radi sa učia, čítajú knihy, robia chemické pokusy, vytvárajú pre spolužiakov zaujímavé pracovné listy a prezentujú projekty v PP.

      Za svoju zodpovednú prácu v škole, ich pani učiteľky odmeňovali super akciami.

      Po slávnostných obhajobách ročníkových prác si každý rok oddýchli v škole v prírode. Cez letné prázdniny si zorganizovali letnú školu, každý mesiac navštívili knižnicu, v ktorej sa vždy zúčastnili zaujímavej besedy, chodili na rôzne exkurzie a zábavné výlety.

      V triede si deti samy vyberali témy na hravé dni a tvorivé dielne.

      Pred Vianocami nezabudli na starých ľudí v nemocniciach a v domovoch dôchodcov a zapojili sa do charitatívnej akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?, v rámci ktorej ich potešili milými darčekmi.

      Keďže ich teraz, v období nebezpečnej choroby, nemôžu pani učiteľky vidieť a učiť každý deň v triede, rozhodli sa zaspomínať si s nimi na krásne dni radosti a zaujímavých aktivít.

      Milí štvrtáci, veľmi rady by sme vás už konečne videli a počuli v našich triedach, a nie len na monitore počítača.

      Dúfame, že už po veľkonočných prázdninách sa uvidíme v škole, vaše pani učiteľky Mirka a Peťka

     • Prevádzka ZŠ a MŠ od 29.3. do 1.4.2021

     • Prevádzka základnej školy a materskej školy v týždni od 29.3.2021 do 1.4.2021 bude rovnaká ako tento týždeň. Stále platí rozhodnutie zriaďovateľa o obmedzení prevádzky len pre kritickú infraštruktúru.

     • Svetový deň Downovho syndrómu

     • Ponožková výzva v 2.A

      „Všetci sme jedno - ale každý z nás je jedinečná, neopakovateľná bytosť.“ —  Erich Fromm

      Pridajte sa aj Vy k našej ponožkovej výzve! Obujte si dnes rôzne ponožky, odfoťte si ich a fotky môžete poslať na e-mail zuzana.hodasova@zsgorazda.sk.

      Všetky fotografie zverejníme na stránke školy. Budeme sa tešiť, keď početnou účasťou spoločne podporíme celosvetovú myšlienku spolupatričnosti.

          Práve dnes 21.3. počas Svetového dňa  Downovho syndrómu si pripomíname, že ľudská individualita robí svet krajším, pestrejším, ale hlavne inšpirujúcejším.

            Pri tejto príležitosti sa organizuje aj ponožková výzva, keď sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne farebné ponožky. Originálnu myšlienku sme sa rozhodli podporiť aj my v 2.A.

            Na online hodinách slovenského jazyka a matematiky sme si vysvetlili, prečo si každoročne tento svetový deň pripomíname práve 21.3. Prečo sa ponožky stali jeho symbolom a prečo musí byť každá iná. Aj v pracovných listoch sme sa popasovali s ponožkovou výzvou. Zopakovali sme si učivo o vetách, násobenie a delenie číslom 9. Samozrejme, nesmeli na našich nohách chýbať rôzne ponožky.

            Som veľmi vďačná, že aspoň takouto formou môžeme na jeden deň pozmeniť náš každodenný životný rituál. Len tým, že si ráno obujeme odlišné ponožky, si na chvíľku spomenieme na ľudí, ktorým absolútne nezáleží na najnovších módnych hitoch a napriek životným okolnostiam sú v svojom svete často šťastnejší ako my ostatní.
       

           

     • Prevádzka ZŠ a MŠ od 22.3. do 26.3.2021

     • Prevádzka školy a materskej školy v týždni od 22.3.2021 do 26.3.2021 bude rovnaká ako tento týždeň. Stále platí rozhodnutie zriaďovaeľa o prerušení prevádzky (s výnimkami). Je predpoklad ak sa situácia v meste zastabilizuje, mohli by sme sa vrátiť od 29.3.2021 do stavu spred týždňa (otvoriť školu a materskú školu pre rodičov čo nepracujú z domu). Taktiež plánujeme testovanie výplachom ústnej dutiny (kloktaním) je to forma PCR testu. Tento druh testovania je momentálne určený žiakom 3. a 4. ročníka I. stupňa základných škôl a II. stupňa základných škôl, ktorí navštevujú prezenčnú výučbu. Po testovaní by sa pokračovalo v prezenčnej výučbe, ak budú výsledky testov negatívne.

     • Skutok, ktorý si zaslúži pochvalu

     •   Dňa 9.3.2021 prechádzal náš žiak Daniel Petlák okolo predajne Koruna na Námestí Ľ. Fullu, pričom si všimol na chodíku ležať peňaženku s hotovosťou 1200€ a osobnými dokladmi patriacimi staršej žene. Daniel neváhal a peňaženku s kompletným obsahom odovzdal na Obvodnom oddelení policajného zboru Žilina -východ. Veci sa následne vrátili majiteľke. Kiež by bol každý nálezca poctivý ako on!

     • Dištančné vzdelávanie

     • Milí rodičia, od pondelka 15.3.2021 nabieha na dištančnú výuku aj 1.stupeň, deti da budú učiť podľa nového rozvrhu s  ktorým Vás oboznámia triedne učiteľky. Zohľadňujeme pri ňom odporúčania Štátneho pedagogického ústavu o preferovaných vzdelávacích oblastiach a počte vyučovacích hodín. Výchovy sa dištančne nevyučujú. Dištančné vyučovanie zahŕňa nielen vyučovanie cez ZOOM/Skype, ale aj zadávanie a kontrolu úloh cez EduPage a precvičovanie učiva prostredníctvom rozličných stránok .

          1.– 3. ročník          max.  10 h/týždenne 

          4.  ročník               max.  12 h/týždenne

     • Zmena prevádzka ZŠ a MŠ od 15.3.2021

     • S účinnosťou od 15.3.2021 náš zriaďovateľ rozhodol o mimoriadnom prerušení prevádzky materskej školy a o prerušení prezenčného vyučovania v základnej škole. Rozhodnutie zriaďovateľa na stiahnutie tu.Výnimku budú mať iba deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotnícky pracovníci, policajti, hasiči, vojaci, zamestnanci sociálnych zariadení, zamestnanci strategických podnikov, pracovníci predajní so životne nevyhnutnými potrebami) a žiaci základných škôl, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.Nakoľko sa epidemiologická situácia nezlepšuje a musí sa znížiť mobilita obyvateľov, učitelia budú taktiež vyučovať dištančne z domu. V škole bude prebiehať ŠKD a žiakov budeme individuálne pripájať na online hodiny na školských počítačoch.  To vás ako rodičov, oprávňuje čerpať OČR od 15.3.2021 pri tom ako vaše deti budú doma na dištančnom vzdelávaní.

      Zároveň prosím, aby mi rodičia detí a žiakov, čo pracujú v kritickej infraštruktúre a ich deti budú chodiť do školy a materskej školy, nahlásili pre ZŠ na skola@zsgorazda.sk ich mená, prípadne dni, ktoré budú v škole, kvôli zabezpečeniu obedov aspoň do piatka do 13:00.

      Prítomnosť i neprítomnosť dieťaťa v MŠ prosíme nahlásiť do štvrtka 12.3.2021 do 12:00 mailom: emilia.hanova@zsgorazda.sk. alebo na t.č.: 041/5253779, 0903566774. Rozhodnutie zriaďovateľa na stiahnutie tu.

     • Zápis do prvého ročníka v apríli 2021

     • V zmysle VZN mesta Žilina č. 12/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina sa v roku 2021 zápis detí uskutoční v dňoch 7. – 9. apríla 2021 v čase od 14,00 hodiny do 18,00 hodiny.

      Bližšie podrobnosti oznámime v priebehu marca. Tešíme sa na Vás!

     • Prevádzka materskej školy od 8.3.2021

     • Na základe platného Uznesenia Vlády SR č. 123 z 28.februára 2021 a rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. marca nasledovne: Prezenčné vyučovanie v MŠ bude zabezpečené prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce (do tejto kategórie nepatria len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj policajti, predavači a predavačky, učitelia v MŠ a ZŠ, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb...)

      Podmienkou nástupu je:

      • otestovanie zákonného zástupcu (potvrdenie o negatívnom teste nesmie byť staršie ako  7 dní)
      • zákonní zástupcovia dieťaťa predložia k nahliadnutiu potvrdenie o tom, že nemôžu svoju prácu vykonávať z domu a odovzdajú čestné prehlásenie -  formulár 11c (Prosím rodičov aby ho za deti v materskej škole nevypĺňali elektronicky cez Edupage, to akceptuje iba základná škola), v ktorom vyhlásia, že im nie je umožnené vykonávať prácu inak, ako prezenčne

      Ak vaše dieťa do materskej školy od 8.3.2021 nenastúpi prosím odhláste ho z MŠ a z obedov do piatku 11:00.

      Ďakujem

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, 
      z rozhodnutia primátora mesta Žilina, Petra Fiabáne, ostáva prezenčná forma vzdelávania v materských školách a základných školách na I. stupni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zachovaná v rozsahu doteraz platného Rozhodnutia ministra školstva, nakoľko do súčasnej doby neprišlo zo strany ministerstva nové rozhodnutie tak, ako bolo včera deklarované ministrom. O rozhodnutí ministra, posunúť nástup na dištančné vzdelávanie a obmedzenie otvorenia MŠ len pre rodičov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu, sme sa dozvedeli dnes popoludní z live streamu, v ktorom to verejnosti, ako aj zriaďovateľom a školám, oznámila Anna Chupíková, riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl. Opatrenia, ktoré malo ministerstvo prijať od 3. 3. 2021 na základe uznesenia vlády, budú podľa vyjadrení pani Chupíkovaj, platné až od 8. 3. 2021. V zmysle tejto informácie Vám oznamujeme, že prevádzka materských škôl a I. stupňa základných škôl, bude prezenčnou formou až do konca týždňa. Informácie o ďalšom postupe pri organizácii vzdelávania Vám budeme oznamovať až po platnom rozhodnutí ministra.
      Ďakujeme za pochopenie.