• Oznam - Rozhodnutia o prijatí do MŠ

     • Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ od školského roka 2020/2021 si môžu zákonní zástupcovia osobne prevziať v dňoch 29.6. - 1.7.2020 od 8.00 hod do 15.00 hod. (rozhodnutia sa neposielajú poštou)

     • ŽIACI 6. - 9. ROČNÍKA POZOR

     • Od 22.6.2020. Žiaci (6. aź 9. ročníka) prichádzajú do školy priebežne od 8:15 do 8:30. Po dezinfekcii rúk idú do svojich tried. Pri vstupe do budovy školy im bude náhodným výberom meraná teplota.

      V triede odovzdajú učiteľovi vyplnené Vyhlásenie (formulár je zverejnený tu).

      Činnosť žiakov bude prebiehať podľa plánu, s ktorým ich oboznámia po príchode triedni učitelia, do 13:00. Obedy budú žiakom vydávané od 13:00 do 14:00.

     • Milí rodičia budúcich prváčikov a skôlkarov

     • Nakoľko sa nám začalo vyučovanie je potrebné overiť údaje na prihláškach vaších detí do školy alebo materskej školy. "Overenie poskytnutých údajov a podpisovanie prihlášok rodičmi sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania." Na overenie údajov v prihláškach je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a preukázať sa občianským preukazom zákonneho zástupcu (do materskej školy treba priniesť aj potvrdenie pediatra 2. strana prihlášky). Prosím prídite do školy alebo MŠ v čase od 7:00 do 15:00 do 12.6.2020. Pre základnú školu to p. minister predĺžil až do 14.8.2020. Rozhodnutia o prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky budeme vydávať a odosielať najneskôr do 30.6.2020. Rozhodnutia o prijatí/neprijatí do MŠ budeme vydávaťkoncom júna. Termín ešte upresníme.

     • 2 % dane - poďakovanie

     • Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým rodičom, zamestnancom a ostatným podporovateľom našej školy, ktorí poukázali 2% dane z príjmu za rok 2019 v prospech nášho občianskeho združenia. Vážime si tento prejav dôvery a ubezpečujeme Vás, že prostriedky efektívne využijeme na obohatenie výchovných a vzdelávacích aktivít žiakov školy. Nakoľko sa z dôvodu pandémie termín odovzdania posunul, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Kto to zatiaľ nepodal a chcel by nám 2% dane ešte poukázať, prosím kontaktujte vedenie školy.