• Okresné kolo Biologickej olympiády

     • VÝSLEDKY 2018/2019

      Okresné kolo Biologickej olympiády kategória E „Poznaj a chráň“

       

      • súťažná časť geológia:

      Matej Macalák – 7. A – 2. miesto – postupuje do Krajského kola

       

      • súťažná časť zoológia:

      Veronika Ratajová – 6. A – 8. miesto- úspešná riešiteľka

       

      • súťažná časť botanika:

      Martin Morháč – 6. A – 5. miesto – úspešný riešiteľ

      Všetkým srdečne blahoželáme

     • ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

     • ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline oznamuje, že v zmysle platných predpisov a po dohode so zriaďovateľom, sa zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020  uskutoční v dňoch

      13.5.2019 - 15.5.2019

      od 7.00 – 16.00 hod

      sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti , ktorú si rodič vyzdvihne v materskej škole od 2.5.2019 v čase od 7.00 hod – 16.00 hod alebo stiahne na webovej stránke školy (kliknite tu). Žiadosť je nutné osobne priniesť do materskej školy!

      pre prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie:

      • 5 ročné deti rok pred vstupom do ZŠ,
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou dochádzkou,
      • deti, ktoré dovŕšili 3 roky

      V prípade zvýšeného záujmu o MŠ budú uprednostnené:

      • deti, ktorých súrodenec už navštevuje tunajšiu MŠ
      • deti s trvalým pobytom na území mesta Žilina
      • deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

       

       

      Kontakt:

      telefón : 041/5253779                   e-mail: hanovae@azet.sk