• Regionálne kolo súťaže v rétorike- Štúrov Zvolen 7.5.2019

     • Dňa 7.5.2019 sa v Makovického dome v Žiline uskutočnila súťaž v rétorike Štúrov Zvolen. Našu školu reprezentoval Tomáš Filip zo 6.A, ktorý získal za svoj výkon čestné uznanie. Blahoželáme!

     • Upratovanie okolia školy

     • Naši žiaci sa zapojili do akcie mesta ku Dňu Zeme 17.4.2019. V okolí školy sa našlo veľa odhodených nepotrebných vecí. 

      Aj takýmito činnosťami sme si pripomenuli Deň Zeme, ktorý je oficiálne stanovený na 22. apríla. 

     • POĎAKOVANIE

     • Chcela by som sa poďakovať organizátorom ankety o najobľúbenejšieho učiteľa Slovenska Zlatý Amos SR 2019, ktorú organizuje občianske združenie ADEVYK, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, vedeniu školy, rodičom a žiakom, ktorí mi posielali hlasy a podporovali ma počas náročnej cesty za víťazstvom. Veľká vďaka patrí hlavne mojím žiakom a ich rodičom, ktorí ma nominovali. ĎAKUJEM !


                                                                                                                                                              Peťa Kubičková

     • Petra Kubíčková je Zlatý Amos 2019

     • Titulom Zlatý Amos 2019 sa od nedele 5. mája bude hrdiť naša učiteľka prvého stupňa Petra Kubičková. Putovnú cenu - kráľovské insígnie, žezlo a korunu, jej odovzdal v Dome kultúry v Pezinku, kde sa konalo finále ankety o najobľúbenejšieho učiteľa Slovenska, minuloročný víťaz Ján Gáll z Košíc.

      Gratulujeme

     • Výsledky Krajského kola Geografickej olympiády

     • Kategória F - Petra Deverová - 7.A - 3.miesto

     • Okresné kolo Biologickej olympiády

     • VÝSLEDKY 2018/2019

      Okresné kolo Biologickej olympiády kategória E „Poznaj a chráň“

       

      • súťažná časť geológia:

      Matej Macalák – 7. A – 2. miesto – postupuje do Krajského kola

       

      • súťažná časť zoológia:

      Veronika Ratajová – 6. A – 8. miesto- úspešná riešiteľka

       

      • súťažná časť botanika:

      Martin Morháč – 6. A – 5. miesto – úspešný riešiteľ

      Všetkým srdečne blahoželáme

     • ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

     • ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline oznamuje, že v zmysle platných predpisov a po dohode so zriaďovateľom, sa zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020  uskutoční v dňoch

      13.5.2019 - 15.5.2019

      od 7.00 – 16.00 hod

      sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti , ktorú si rodič vyzdvihne v materskej škole od 2.5.2019 v čase od 7.00 hod – 16.00 hod alebo stiahne na webovej stránke školy (kliknite tu). Žiadosť je nutné osobne priniesť do materskej školy!

      pre prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie:

      • 5 ročné deti rok pred vstupom do ZŠ,
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou dochádzkou,
      • deti, ktoré dovŕšili 3 roky

      V prípade zvýšeného záujmu o MŠ budú uprednostnené:

      • deti, ktorých súrodenec už navštevuje tunajšiu MŠ
      • deti s trvalým pobytom na území mesta Žilina
      • deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

       

       

      Kontakt:

      telefón : 041/5253779                   e-mail: hanovae@azet.sk                                         

       

     • Geografická olympiáda

     • VÝSLEDKY OKRESNÉHO KOLA GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

      Šk. rok 2018/2019

       

      5.ročník: počet riešiteľov 69, počet úspešných 21

      Jakub Novák - 5.C - 1. miesto

      Matúš Daniel Devera - 5.A - 3. miesto

      Matej Sliviak - 5.A - 4. miesto

       

      6. a 7.ročník: počet riešiteľov 68, počet úspešných 19

      Petra Deverová - 7.A – 2. miesto – postup do Kraj. kola

      Alexej Sopčák - 7.A – 13. miesto

       

      8. a 9.ročník: počet riešiteľov 64, počet úspešných 20

      Šimon Devera - 8.A – 3. miesto – postup do Krajského kola

      Viktória Vlasatá – 9.B – 6. miesto

      Alžbeta Sopčáková – 8.A – 7. miesto

       

      Všetkým blahoželáme ku krásnym výsledkom

     • Karneval ZŠ s MŠ sv. Gorazda

     • Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy.

      ,,Konečne sme sa dočkali...“ povedali si deti ráno, keď vstúpili do školy. Počas vyučovania nedočkavo pokukovali po hodinách, kedy nadíde dlho očakávaný karneval, ktorý sa konal 20.2.2019. Vyzdobená telocvičňa, nápadité masky, zaujímavé ceny a veseliace sa deti. Naše deti si dali na výbere masiek naozaj záležať.

      Do telocvične zavítali rôzne rozprávkové bytosti: ježibaby, víly, princezné, ale aj kovboji, piráti a veľa iných masiek s rozžiarenými očkami. Všetky masky sa veselo zabávali, šantili, súťažili a tancovali. O zábavu sa postaral p. Juhász, ktorý pripravil rôzne zaujímavé súťaže. Nechýbala diskotéka a tombola. Deti si domov odnášali nielen radosť z príjemne prežitých chvíľ ale aj sladkú odmenu. Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí prispeli do detskej tomboly a urobili tak radosť deťom.

      Boli masky, veľký bál, bol to super karneval!

                                                                                                          

      Napísala: Lívia Hriňová

     • Školská jedáleň nakupuje mäso zo Slovenska

     • Oznamujeme rodičom detí a žiakom, že v našej školkskej jedálni bolo spracovávané mäso výlučne zo Slovenska. Nenakupovali sme a ani nenakupujeme mäso s krajinou pôvodu Poľsko.

     • Dotácia na stravu pre predškolákov

     • Informujeme o doplatku 0,09 € rodičov (zákonných zástupcov) „predškoláka“ (a poberateľa dotácie na stravu) v MŠ za každý odobratý obed. Tento nedoplatok predstavuje rozdiel medzi hodnotou stravného pre dieťa pri celodennom pobyte v MŠ (1,19 € na nákup potravín + 0,10 € výška režijných nákladov = 1,29 €) a výškou dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa zo štátu, ktorá činí 1,20 €.

     • MIKULÁŠSKE RIADENIE VLÁČIKOV

     • Tohtoročný MIKULÁŠSKY DEŇ prežili deti z II. D a III. C v dopravnom laboratóriu Žilinskej univerzity v Žiline. Vlastnoručne si vyskúšali riadenie vláčikov, prezreli si priestory Žilinskej univerzity a na záver nechýbala sladká odmena od Mikuláša.

     • Festival vedy a techniky AMAVET

     • Aj tento rok sme sa zúčastnili celoštátneho kola Festivalu vedy a techniky AMAVET.  

      Celoštátnemu finále FVAT predchádzalo 6 krajských kôl v mestách Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra, Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica, Žilina a Košice (Košický a Prešovský kraj).

      Víťazi krajských kôl FVAT postupúpili do celoštátneho finále, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave 8. - 9.11.2018

      Našu škole reprezentovali Šimon Devera a Nikolas Jankal s projektom Mechatronika. Získali cenu poroty. Gratulujeme

     • Čertovské popoludnie v ŠKD, alebo čertík Bertík a jeho kamaráti.

     • V piatok 26.októbra 2018 sa v pekelnú arénu premenila telocvičňa, v ktorej na deti čakali čertovské úlohy. Malí čertíci boli rozdelení do skupín a statočne sa vydali splniť úlohy na 6.stanovištiach, ktoré pripravila pani vychovávateľka Klimeková.

      Na prvom stanovišti sa čertíci brodili cez tunel do telocvične. Na druhom stanovišti zdolávali čertovský strach z výšky. Tretie stanovište boli závody čertov. Úlohou detí bol beh po rebríku, chôdza na kopytách, hod čertovským vrecom do diaľky, podliezanie reťaze a gúľanie uhlia do kotla. Na piatom stanovišti deti čakala naháňačka v reťaziach, a na poslednom stanovišti zhadzovali čertovské kolky. Atmosféra v telocvični bola fantastická. Za svoje úsilie boli deti odmenené vecnými cenami a sladkosťou.

     • Finančná gramotnosť

     • Dňa 5.11.2018, sa mali možnosť naši žiaci, zážitkovou formou oboznámiť  so spôsobom, akým by mali byť v budúcnosti  schopní aplikovať vedomosti a zručnosti pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. Ako napredovať v získaní poznatkov, zručností a skúseností potrebných pri riešení rôznych životných situácií človeka a rodiny.