• Odhlasovanie obedov

    • Odhlasuje sa deň vopred, t.j. predchádzajúci deň do 13:30 hod.

     Emailom môžete svoje dieťa odhlásiť z obeda, prípadne vybaviť iné potrebné veci. 

     Odhlasovanie obedov možno teda vykonať nasledovne:

     1. emailom na sj@zsgorazda.sk
     2. SMS na číslo 0911706214 (neslúži na príjimanie hovorov iba SMS)
     3. osobne v kancelárií vedúcej ŠJ

     

    • OBEDY  SA  VYDÁVAJÚ   A  KONZUMUJÚ LEN V ŠKOLSKEJ  JEDÁLNI od 11,30  - 14,00 hod.

     Do obedára je možné vydať stravu iba výnimočne v prípade ochorenia - prvý deň (rodič obed hradí v plnej výške).

     Dieťa  bude  prihlásené  na  stravu  iba  v  prípade odovzdania podpísaného  zápisného lístka  a  pripísanej  platby  za stravné na účet ŠJ.  

     Zálohovú platbu za stravné (náklady na nákup potravín a režijné náklady) v sume 25,00 € zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zaplatí do 20. dňa v mesiaci august. Ak sa výška zálohovej platby zníži na 6,00 €, bude zákonný zástupca upozornený na jej doplatenie.

     Za včas neodhlásenú  stravu  bude  zálohová platba znížená v plnej výške (t.j. o náklady na nákup potravín a režijné náklady/deň) 

      

     Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,20 € podľa osobitného predpisu (v zmysle § 4 ods. 6 novely zákona 544/2010) iba v prípade, ak sa žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.