• Zápis

   27.04.2021 14:15

   Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022 bude prebiehať od 12. mája do 14. mája 2021. V uvedenom termíne si môže zákonný zástupca podať žiadosť osobne alebo elektronicky, prípadne poštou na tlačive, ktoré si môžete stiahnuť TU (žiadosť do MŠ)

   Zákonný zástupca dieťaťa je povinný materskej škole doručiť písomnú žiadosť spolu s  potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k  žiadosti a k potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

   Kritéria prijatia:

   Prednostne sa budú prijímať

   - deti, ktoré nastupujú na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad povinnej školskej dochádzky),

   -  deti, ktoré dovŕšili 3 roky do 31.8.

   V prípade zvýšeného záujmu o MŠ budú uprednostnené:

   -   deti, ktorých súrodenec už navštevuje tunajšiu MŠ

   -   deti s trvalým pobytom na území mesta Žilina

   -   deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

   Rodič môže podať žiadosť osobne (od 7:00 do 16:00), poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom emilia.hanova@zsgorazda.sk alebo prostredníctvom online formulára. 

   Link na formulár  https://forms.gle/4gED5vmNaufFNoF66

   Od 1. septembra 2021 je predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti povinné.

  • Prevádzka MŠ od 3.5.2021

   24.05.2021 08:16

   Zákonný zástupca dieťaťa nemá od 3.5.2021 povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Dňa 3.5.2021 zákonný zástupca odovzdá vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. 
   Pri prerušení  dochádzky dieťaťa viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca dieťaťa predkladá čestné vyhlásenie.

   Čestne vyhlasenie o bezinfekcnosti 
    

  • Prevádzka MŠ od 6.4.2021

   02.04.2021 22:10

   S účinnosťou od 6.4.2021 náš zriaďovateľ zrušil svoje rozhodnutie o mimoriadnom obmedzení prevádzky materskej školy z 11.3.2021 platné od 15.3.2021. Materská škola bude otvorená pre deti pracujúcich rodičov. Zároveň ale stále zatiaľ do 11.4.2021 platí rozhodnutie ministra školstva zo dňa 2.3.2021, že MŠ bude prednostne určené pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. 

   Prítomnosť dieťaťa v MŠ od 6.4.2021 prosíme nahlásiť do štvrtka 1.4.2021 do 11:00 mailom: emilia.hanova@zsgorazda.sk. alebo na t.č.: 041/5253779, 0903566774.

  • Prevádzka MŠ od 15.3.2021

   15.03.2021 22:30

   S účinnosťou od 15.3.2021 náš zriaďovateľ rozhodol o mimoriadnom prerušení prevádzky materskej školy. Rozhodnutie zriaďovateľa na stiahnutie tu.Výnimku budú mať iba deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotnícky pracovníci, policajti, hasiči, vojaci, zamestnanci sociálnych zariadení, zamestnanci strategických podnikov, pracovníci predajní so životne nevyhnutnými potrebami).
   List primátora rodičom.

   Prítomnosť i neprítomnosť dieťaťa v MŠ prosíme nahlásiť do štvrtka 12.3.2021 do 12:00 mailom: emilia.hanova@zsgorazda.sk. alebo na t.č.: 041/5253779, 0903566774. Rozhodnutie zriaďovateľa na stiahnutie tu.

  • Prevádzka materskej školy od 22.2.2021

   30.04.2021 14:08

   Oznamujeme rodičom, že MŠ je od pondelka 22. februára 2021 otvorená pre všetky deti.

   Pri vstupe do budovy sa zákonný zástupca dieťaťa preukáže s  negatívnym testom na nový koronavírus Covid19 a odovzdá vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.

   Nakoľko sú rúška v MŠ vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu Dôrazne odporúčané vyhláškou UVZ, chceli by sme vás požiadať o spoluprácu vo veci nosenia rúšok vašich detí v interiéri MŠ aj v nasledujúcich dňoch. Na prvom mieste pre nás je zdravie každého dieťaťa, snažíme sa ich chrániť ako sa len dá, vytvárať im čo najbezpečnejšie prostredie a robiť všetky kroky preto, aby sme zabránili ochoreniu našich – vašich detí, aby sme sa tak vzájomne chránili a MŠ mohla fungovaťi naďalej bez obmedzení.


   Čestne vyhlasenie o bezinfekcnosti (rodič)