• Zmena poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1.4.2023

   11.03.2023 12:03
   V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.  3/2023, schváleného dňa 21.02.2023 Mestským zastupiteľstvom, riaditeľ školy Mgr. Jozef Englárt, určil s účinnosťou od 1.4.2023 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. Príspevok bude použitý na
   zabezpečenie bežných výdavkov materskej školy.

   Výška príspevku:                        25 EUR

   Termín úhrady príspevku:           do 10. dňa v mesiaci

   Spôsob úhrady:
   Od 1. 4. 2023 sa ruší platba poplatkov v hotovosti, nahradí ju platba  prevodným príkazom z osobného účtu rodiča na príjmový účet školy:

   SK13 5600 0000 0003 0404 8003

   Pri platbe je potrebné uvádzať správny variabilný symbol, ktorý bol pridelený každému žiakovi.

   Príspevok sa uhrádza mesačne, prípadne  jednorazovo - maximálne však za obdobie 1. – 6. mesiaca a 9. -12. mesiaca kalendárneho  roka.

   Príspevok sa neuhrádza za dieťa,
   - ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
   - ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
   - ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
     kalendárnych dní z dôvodu choroby
   - ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom
     dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v HN.
    
  • Prosba o darovanie 2% z vašej dane

   10.03.2023 08:13

   Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

   Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

   Finančné prostriedky budú použité na:

   • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
   • skvalitnenie vybavenia školy

    

   Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, postup ako na to je tu.

   Vyhlásenie s už predvyplneným naším OZ je tu.
  • Cena stravného od 1.1.2023

   19.12.2022 21:09

   Od 1.1.2022 sa mení cena obedov.

   Pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina platí finančné pásmo 3.

   Materská škola: desiata 0,50€
                               obed 1,20€
                               olovrant 0,40€
                   réžijné náklady 0,15€

   Celková cena za dennú stravu 2,25€

  • Prevádzka materskej školy bude prerušená v dňoch 25.11.2022 – 1.12.2022

   24.11.2022 15:14
   Oznamujeme rodičom detí, že prevádzka materskej školy bude prerušená v dňoch 25.11.2022 – 01.12.2022 z dôvodu vysokého výskytu respiračných chorôb nariadením RÚVZ v Žiline. Nástup detí do materskej školy bude od 02.12.2022.
   Rozhodnutie RÚVZ