• Oznam - Rozhodnutia o prijatí do MŠ 2022/2023

   24.06.2022 08:16

   Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ od školského roka 2022/2023 si môžu zákonní zástupcovia osobne prevziať v dňoch:

   23.6.2022 od 13:00 hod. do 17:00 hod.

   24.6.2022 od 6:30 hod. do 12:00 hod.

   27.6.2022 od 8:00 hod. do 16:30 hod.

  • Zápis do materskej školy

   12.04.2022 07:13


   Zápis do materskej školy na školský rok 2022/2023 bude prebiehať

   od 11. mája do 13. mája 2022.

   V uvedenom termíne si môže zákonný zástupca podať žiadosť osobne, prípadne poštou na tlačive, ktoré si môžete stiahnuť TU (žiadosť do MŠ)

   Uprednostňujeme osobné podanie žiadosti a prítomnosť dieťaťa na zápise.

   Zákonný zástupca dieťaťa je povinný materskej škole doručiť písomnú žiadosť podpísanú oboma rodičmi spolu s  potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a k potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

   Kritéria prijatia:

   Prednostne sa budú prijímať

   - deti, ktoré nastupujú na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

   - deti. ktorých rodičia požiadajú o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,

   -  deti, ktoré dovŕšili 3 roky do 31.8.2022.

   V prípade zvýšeného záujmu o MŠ budú uprednostnené:

   -   deti, ktorých súrodenec už navštevuje tunajšiu MŠ

   -   deti s trvalým pobytom na území mesta Žilina

   -   deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

   Rodič podáva žiadosť osobne v MŠ v čase od 7:00 do 16:00 (prípadne poštou).

   Od 1. septembra 2021 je predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti povinné.

  • Karanténa v triede lienky

   12.04.2022 07:05

   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že prerušuje prezenčný výchovno-vzdelávací proces v triede lienky. V triede bude prebiehať karanténa od 24.2.2022 do 28.2.2022 (vrátane). Deti nastúpia do MŠ v utorok 1.3.2022 ak 24 hodín predtým mebudú mať žiadne príznaky.

   Oznámenie

  • Karanténa v triede slniečka

   24.02.2022 10:32

   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že prerušuje prezenčný výchovno-vzdelávací proces v triede slniečka. V triede bude prebiehať karanténa od 23.2.2022 do 27.2.2022 (vrátane). Deti nastúpia do MŠ v pondelok 28.2.2022 ak 24 hodín predtým mebudú mať žiadne príznaky.

   Oznámenie

  • Manuál pri pozitivite na covid 19

   09.02.2022 09:18
   V prípade zistenia pozitivity dieťaťa je nutné, aby ste nás o tom informovali. Ako škola musíme postupovať podľa školského semafóra a dodržať postup, ktorý nám popisuje tento manuál.
   Prosím rodičov aby nám nahlasovali pozitivitu svojich detí a to kedykoľvek triednym učiteľkám alebo emailom na emilia.hanova@zsgorazda.sk a skola@zsgorazda.sk.